www.Stats.in.th
    สาระกล้วยไม้
      ประวัติกล้วยไม้
      สายพันธุ์กล้วยไม้
      การเพาะพันธุ์กล้วยไม้
    ลิงค์เพื่อนบ้าน
 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
 

ระเบียบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ปั่นตา)
เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558
 
จำนวน (ต้น) 10,000 5,000 3,000 2,000 1,000  
สกุล            
1.  หวาย, ออนซิเดียม 3.00 4.00 5.50 6.50 8.50 บาท
2.  แคทลียา, อิปิเด็นดรัม, อิปิแคท, แวนด้า/แอสโคเซ็นด้าใบร่อง, ม๊อคคาร่า,
อะแรนด้า, อะแรคนิส, เอนไซเคลีย, หวายโนบิเล่, หวายปากนกแก้ว, หวายดอนมาลี
และลูกผสมในกลุ่มนี้รวมถึงเอื้องต่างๆ
4.00
 
5.50
 
6.50
 
8.00
 
10.00
 
บาท
 
3.  แวนด้า/แอสโคเซ็นด้าใบแบน, กล้วยไม้ดินใบหมาก (สแพทโธกลอสทิส),
รีแนนเธอร่า, ซิมบิเดียม, แกรมมาโตฟิลลัม, 
แคททาเซตั่ม, ไซโกแพทธาลั่ม , แองกิคุม
ออนซเดียมใบลาย, มิลโทเนีย
4.50
  
6.50
 
8.00
 
10.00 
 
12.00
 
บาท
 
4.   ช้าง, ไอยเรศ, กุหลาบ, กล้วยไม้กลุ่มสิงโต 6.00  8.00  9.50  11.00  13.00 บาท
6.  ฟาแลนนอฟซิส, แดงอุบล, ม้าวิ่ง, วนิลา, ไตรโคกลอตติส, เข็มญี่ปุ่น 9.00 10.00 12.00 13.00 15.00 บาท

* ปักชำก้านช่อดอก กลุ่มฟาแลนนอฟซิส 1 ชิ้น/ขวด = 90 บาท
**  ไม้สกุลที่ต้องอยู่ห้องแอร์ เช่น หวายลูกผสมป่าโนบิเล่, ออนซิเดียม, มิลโทเนีย, โอดอนโธกลอสซัม, เอนไซเคลีย  เพิ่ม 1.50 บาท/ต้น
***  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขวดบรรจุ   ขวดแก้ว 8 บาท / ขวด   และขวดพลาสติก 25 บาท / ขวด

1. ท่านต้องแจ้งสกุลต้นไม้ รายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยในการเจริญเติบโตและจำนวนต้นที่ต้องการเพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้กำหนดราคาในการผลิตต้นไม้ของท่าน
โดยท่านจะต้องนำส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์ เช่น หน่อ ยอด ก้านช่อ มาให้ 
2. ชำระมัดจำแรกเข้าเบอร์ละ 1,000 บาท หากขยายพันธุ์ได้มัดจำนี้จะนำไปหักคืนให้ในวันที่รับไม้ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินมัดจำในกรณีที่ท่านบอกยกเลิก หรือกรณีที่ไม่
สามารถขยายพันธุ์ได้ หรือกรณีที่ทางบริษัทฯ แจ้งขอชิ้นส่วนเพิ่มเติมแล้ว ไม่นำมาให้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่แจ้ง หรือได้นำชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มให้ครั้งหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่
สามารถขยายพันธุ์ได้
3. เมื่อประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์ต้นไม้ขั้นต้น ท่านต้องมาชำระเงินค่ามัดจำ 25%  ของค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระทั้งหมด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งให้ทราบ
หากพ้นกำหนดทางบริษัทฯ จะยึดมัดจำทั้งหมด และทิ้งต้นไม้
4. เมื่อต้นไม้มีจำนวนมากพอสมควร ท่านต้องมาชำระเงินมัดจำ 50% ของค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระทั้งหมด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งให้ทราบหากพ้นกำหนด ทางบริษัทฯ
จะยึดมัดจำทั้งหมด และทิ้งไม้
5. หลังจากที่ชำระเงินมัดจำครบ 75% แล้ว จะดำเนินการขยายพันธุ์ต้นไม้ต่อไป เมื่อมีต้นไม้ที่พร้อมส่งจะแจ้งให้ทราบ และต้องชำระ
เงินที่เหลืออีกประมาณ 25% โดยการรับไม้แต่ละครั้ง จะทะยอยหักเงินมัดจำที่ได้ชำระไว้แล้วให้
6. ในกรณีที่ท่านไม่มาติดต่อรับต้นไม้ตามกำหนดที่แจ้งให้ทราบ เป็นเหตุให้ต้นไม้สภาพไม่ดี เสียเป็นรา และกรณีที่ท่านไม่มารับต้นไม้ ภายในกำหนด 3
 เดือน บริษัทฯ จะทิ้งต้นไม้ โดยท่านต้องจ่ายเงินค่าต้นไม้ตามราคาที่ตกลงกันไว้เต็ม 100%
7. ในกรณีที่ต้นไม้ทำยาก หรือต้องใช้วิธีการพิเศษในการผลิตจะต้องคิดราคาต้นไม้สูงขึ้น  หากท่านไม่ตกลงทางบริษัทฯ   จำเป็นต้อง
หยุดขยาย และทำขั้นสุดท้ายส่งโดยคิดตามอัตราเดิม
8. ในกรณีที่ต้นไม้เกิดการกลายพันธุ์ หรือเกิดการสับเปลี่ยนปะปน ทางบริษัทฯ ไม่ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 
ขวดแก้ว
20 ขวด / กล่อง
  น้ำหนัก = 12.50 กก. / กล่อง
ขวดพลาสติก
40 ขวด / กล่อง
  น้ำหนัก = 10.50 กก. / กล่อง

 

 
                                                 
 


น้าแรก l เกี่ยวกับเรา l ส่งออกกล้วยไม้ l กล้วยไม้กระถาง l เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ l ปุ๋ยและสารเคมี l ติดต่อเรา

Tags กล้วยไม้  : กล้วยไม้,ส่งออกกล้วยไม้,เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ,bfc,แล็บกล้วยไม้,แล็บเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ,กล้วยไม้นิ้ว,กล้วยไม้กระถาง,กล้วยไม้จัดกระเช้า,งานประกวดกล้วยไม้,เพาะเมล็ด,Orchid,Export Orchid,เห็ดถั่งเช่าสีทอง,กล้วยไม้,กล้วยไม้,กล้วยไม้,กล้วยไม้,กล้วยไม้,กล้วยไม้,กล้วยไม้,กล้วยไม้,กล้วยไม้
Engine by MAKEWEBEASY